Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1. DEFINITIES

1.1. Van Beek Houtbouw b.v.: de eenmanszaak Van Beek Houtbouw b.v., gevestigd te Dronten en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 85956856

1.2. Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Van Beek Houtbouw b.v. een overeenkomst is aangegaan.

1.3. Onder ‘algemene voorwaarden’ wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.

1.4. Producten: de producten die Van Beek Houtbouw b.v. verkoopt. Hieronder wordt onder andere verstaan, doch niet uitsluitend: het via een online webwinkel verkopen van hout-, beton- en maatwerkschuttingen en de plaatsing ervan.

1.5. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Van Beek Houtbouw b.v. en klant krachtens welke Van Beek Houtbouw b.v. de dienst zal uitvoeren.

1.6. Particuliere klant: de natuurlijke persoon die niet handelt uit naam van zijn beroep of zijn bedrijf.

1.7. Zakelijke klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die handelt uit naam van zijn beroep of zijn bedrijf.

1.8. Informatie: alle gegevens afkomstig van klant.

1.9. Schriftelijk: per brief, e-mail en digitale berichtgeving.

1.10. Vertrouwelijke informatie: alle financiële-, zakelijke- en persoonsgegevens die door de opdrachtgever en/of Van Beek Houtbouw worden ingevoerd, verwerkt en opgeslagen.

1.11. Website: www.vanbeekhoutbouw.nl.

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID 

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Van Beek Houtbouw b.v. gedane aanbiedingen, uitgebrachte offertes, gesloten overeenkomsten op afstand tussen Van Beek Houtbouw b.v. en klant, geleverde producten en overige verrichte handelingen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2. Door ondertekening van een overeenkomst of opdrachtbevestiging, of door akkoord gaan via de website door het plaatsen van een online bestelling bij Van Beek Houtbouw b.v. verklaart de klant dat zij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van Van Beek Houtbouw b.v. en dat zij met deze voorwaarden akkoord gaat.

2.3. In geval van strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en gemaakte afspraken in een overeenkomst dan prevaleren de bepalingen uit de overeenkomst.

2.4. Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op handelingen van derden die door Van Beek Houtbouw b.v. zijn ingehuurd betreffende het uitvoeren van de levering.

2.5. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de klant wordt door in gebruik name van deze algemene voorwaarden verworpen.

ARTIKEL 3. HET AANBOD EN DE OFFERTE 

3.1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. Indien er geen termijn is aangegeven, is de aanbieding/offerte geldig tot 30 dagen na de datum waarop de aanbieding/offerte is uitgebracht. Als de opdrachtgever een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.

3.2. Van Beek Houtbouw b.v. zal in het aanbod/offerte aangeven welke producten worden aangeboden en welke bedragen de klant verschuldigd is bij aanvaarding van het aanbod/offerte.

3.3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken. Als Van Beek Houtbouw b.v. gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Van Beek Houtbouw b.v. niet. Tevens zijn de tarieven en prijzen van producten seizoensgebonden.

3.4. Indien blijkt dat de bij de aanvraag of overeenkomst door de klant verstrekte gegevens onjuist waren, heeft Van Beek Houtbouw b.v. het recht de betreffende prijzen en andere voorwaarden aan te passen.

3.5. Van Beek Houtbouw b.v. behoudt zich het recht voor om bij een offerte met een factuurwaarde van meer dan €1.000,- een vooruitbetaling van 100% van de totale opdracht aan klant te factureren alvorens Van Beek Houtbouw b.v. de opdracht zal gaan uitvoeren dan wel de producten levert. Bij offertes met een factuurwaarde van minder dan €1.000,- is Van Beek Houtbouw b.v. gerechtigd een aanbetaling van 25% aan de klant te factureren alvorens de producten worden geleverd.

3.6. Alle door Van Beek Houtbouw b.v. gecommuniceerde prijzen zijn bedragen in euro’s, inclusief btw, exclusief reis- en transportkosten en overige vastgestelde heffingen en/of retributies, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. Indien er transportkosten worden gerekend, zal dit duidelijk en tijdig voor het sluiten van de overeenkomst worden vermeld. Daarnaast zullen deze kosten in het bestelproces en/of op de offerte dan wel in het aanbod worden weergegeven.

3.7. Van Beek Houtbouw b.v. behoudt zich het recht om prijzen tussentijds te wijzigen. Indien de prijzen van aangeboden producten stijgen na totstandkoming van de overeenkomst, dan is klant gerechtigd de overeenkomst te annuleren per de datum dat de prijsverhoging ingaat. Prijsverhogingen ten gevolge van een wettelijke regeling of bepaling zijn hierbij uitgesloten.

3.8. In aanvulling op artikel 3.3 behoudt Van Beek Houtbouw b.v. zich het recht om prijzen te verhogen met een percentage gelijk aan de stijging van de consumentenprijsindex, vastgesteld door het CBS. Deze verhoging van de prijzen geeft de klant geen recht om de overeenkomst te ontbinden.

3.9. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

3.10. Van Beek Houtbouw b.v. is niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor fouten in de offerte wanneer de opdrachtgever redelijkerwijs kon begrijpen dat de offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing, verschrijving of typefout bevat.

ARTIKEL 4. BIJZONDERE BEPALINGEN PLAATSING SCHUTTING EN/OF ANDERE PRODUCTEN 

4.1 De oude (huidige) schutting, haag en/of andere materialen op de erfafscheiding dienen volledig verwijderd te zijn voordat de nieuwe schutting wordt geplaatst.

4.2. De grond moet ontdaan zijn van puin, bestrating, klei, boomstronken, wortels, afgebroken palen, fundering H.W.A., riolering, e.d.

4.3. Aan weerszijden van de scheiding dient de klant minimaal 25 cm schone ruimte te creëren voor het plaatsen van de schutting.

4.4. Bij nieuwbouw huizen dient de grond al op de juiste hoogte te zijn aangebracht voordat de schutting geplaatst kan worden.

4.5. Van Beek Houtbouw b.v. is niet aansprakelijk voor schade toegebracht aan kabels c.q. leidingen.

4.6. Van Beek Houtbouw b.v. is niet aansprakelijk voor schade toegebracht aan de bestrating.

4.7. Werkzaamheden zoals het bestraten, herstraten of herstellen van borders vallen niet onder montage- /plaatsingswerkzaamheden tenzij anders overeengekomen.

4.8. Mochten er toch extra werkzaamheden nodig zijn zoals genoemd in artikel 4.7, dan zullen deze in overleg met de klant in rekening worden gebracht als meerwerk zoals genoemd.

4.9. De klant is verplicht zorg te dragen voor parkeerruimte voor een bus met aanhangwagen van minimaal 20 meter lang.

4.10. Indien er tijdens de plaatsing parkeerkosten betaald dienen te worden of een parkeervergunning afgegeven moet worden, komen deze verantwoordelijkheden en bijbehorende kosten volledig voor rekening van de klant.

4.11. De exacte locatie van de schutting(en) en daarmee de kadastraal vastgestelde en vastgelegde erfafscheiding(en), dient voorafgaand aan de uitvoering door de klant zelf te worden bepaald en duidelijk aan Van Beek Houtbouw te worden aangegeven d.m.v. (piket)paaltjes.

4.12. Van Beek Houtbouw b.v. is niet aansprakelijk voor de exacte locatie(s) van de door haar geplaatste schutting(en). Bij twijfel adviseert Van Beek Houtbouw b.v. contact op te nemen met het Kadaster.

4.13. Op de dag van de plaatsing is het noodzakelijk dat de klant aanwezig is om samen met Van Beek Houtbouw b.v. de lijnen, hoogte en plaats van de te plaatsen schutting te bepalen.

4.14. Indien de tuin in meters niet uitkomt met volledige schermmaten maakt Van Beek Houtbouw b.v. de betreffende onderplaat en scherm ter plekke op maat.

4.15. Tijdens de montage dient de montageploeg te kunnen beschikken over stroom en water.

4.16. Wanneer het materiaal door het huis heen moet of via een trap naar de te plaatsen plek, moet dit van te voren worden gemeld. Dit moet vermeld worden met foto’s van de looproute.

Van Beek Houtbouw b.v. is niet aansprakelijk voor eventuele schades, klant dient zelf ervoor te zorgen dat er ruimte is om materiaal naar de tuin te kunnen brengen.

ARTIKEL 5. AANBOD, OVEREENKOMST EN MEERWERK 

5.1. Het aanbod en de overeenkomst komen tot stand vanaf het moment dat de klant op enigerlei wijze een mededeling aan Van Beek Houtbouw b.v. verricht inhoudende de aanvaarding van het aanbod via de e-mail. Het aanbod bevat een omschrijving van de producten. Vergissingen of fouten in het aanbod (op afbeeldingen) binden Van Beek Houtbouw b.v. niet.

5.2. Na het tot stand komen van een overeenkomst kan deze enkel met wederzijdse goedkeuring worden gewijzigd.

5.3. Na het tot stand komen van een overeenkomst, zal Van Beek Houtbouw b.v. binnen bekwame tijd overgaan tot de levering van het product en/of de dienst. Indien de klant het aanbod via de elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Van Beek Houtbouw b.v. onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden.

5.4. Van Beek Houtbouw b.v. heeft het recht bepaalde dienstverlening uit te laten voeren door derden zonder dat zij de klant daarvan op de hoogte dient te stellen. Indien door de uitvoering van de dienstverlening door derden meerkosten worden gemaakt zullen deze na overleg aan de klant worden doorberekend.

5.5. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de klant en Van Beek Houtbouw b.v. kunnen tot 3 weken voorafgaand aan de plaatsing van de producten worden doorgegeven en zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde schriftelijke overeenkomst door beide partijen zijn aanvaard.
Met uitzondering van wijzigingen in materialen voor zwarte schermen en hardhout, wijzigingen betreffende deze producten dienen uiterlijk 7 weken voor plaatsing van de producten te worden doorgegeven.

5.6. Indien de klant een overeenkomst met Van Beek Houtbouw b.v. wenst te annuleren komt hem dit recht enkel toe indien de opdracht tijdig wordt geannuleerd. Annulering is tot 14 dagen voor aanvang van de plaatsing van de producten kosteloos. De annulering is pas verwerkt wanneer de klant daar een bevestiging van heeft ontvangen. De annulering dient per e-mail te geschieden.

5.7. Indien de klant niet tijdig, althans niet uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de plaatsing van de producten, de overeenkomst heeft geannuleerd, is de klant een annuleringsvergoeding verschuldigd:

 • Annulering binnen 14 dagen voor aanvang van de plaatsing: de klant is gehouden een vergoeding te betalen van 30% van het overeengekomen offertebedrag;
 • Annulering binnen 72 uur voor aanvang van de plaatsing: de klant is gehouden een vergoeding te betalen van 50% van het overeengekomen offertebedrag;
 • Annulering binnen 24 uur voor aanvang van de plaatsing: de klant is gehouden een vergoeding te betalen van 85% van het overeengekomen offertebedrag;

5.8. Indien Van Beek Houtbouw b.v. een plaatsingsmoment heeft gereserveerd voor de plaatsing van de producten en bij aankomst blijkt dat de overeenkomst niet of niet volledig kan worden uitgevoerd, is de klant gehouden een vergoeding te betalen voor de ingeplande, maar niet uitvoerbare werkzaamheden/te werken uren:

 • Plaatsing van 0-15 meter: de klant is gehouden een vergoeding te betalen van €175,- + reis- en transportkosten;
 • Plaatsing van 15-30 meter: de klant is gehouden een vergoeding te betalen van €300,- + reis- en transportkosten;
 • Plaatsing van 30-40 meter: de klant is gehouden een vergoeding te betalen van €400,- + reis- en transportkosten.

5.9. Indien Van Beek Houtbouw b.v., door omstandigheden ten tijde van de offerte of de opdrachtbevestiging onbekend, meer werk moet verrichten dan overeengekomen is in de offerte of opdrachtbevestiging, is Van Beek Houtbouw b.v. gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerkosten aan klant in rekening te brengen. Indien klant bezwaar heeft tegen de meerkosten die Van Beek Houtbouw b.v. in rekening wenst te brengen, heeft klant het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht te annuleren, waarbij de klant gehouden is het tot dusver door Van Beek Houtbouw b.v. uitgevoerde werk te vergoeden, hiervoor zullen de verloren man uren in rekening worden gebracht.

ARTIKEL 6. RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VOOR VAN BEEK HOUTBOUW 

6.1. Van Beek Houtbouw b.v. garandeert dat de haar verstrekte opdracht naar beste kunnen wordt uitgevoerd, onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.

6.2. Van Beek Houtbouw b.v. spant zich in om de gegevens die Van Beek Houtbouw voor de klant opslaat zodanig te beveiligen dat deze gegevens niet beschikbaar zijn voor onbevoegde personen.

6.3. Bij kenbaar gemaakte klachten van de klant over de geleverde producten dient Van Beek Houtbouw b.v. met klant in overleg te treden over een voor beiden passende oplossing.

6.5. Van Beek Houtbouw b.v. is gerechtigd om voor promotionele doeleinden de gegevens van de opdrachtgever te publiceren op de website van Van Beek Houtbouw b.v. en/of overige promotionele uitingen van Van Beek Houtbouw b.v.

ARTIKEL 7. RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VOOR KLANT, HERROEPINGSRECHT 

7.1. De klant dient zich in beginsel te houden aan de in deze voorwaarden neergelegde bepalingen, tenzij anders overeengekomen.

7.2. De klant dient Van Beek Houtbouw b.v. te voorzien van alle juiste gegevens waarvan klant redelijkerwijs kan voorzien dat deze noodzakelijk zijn voor een juiste uitvoering van de overeenkomst. De klant is in ieder geval verplicht Van Beek Houtbouw b.v. onverwijld op de hoogte te stellen van wijzigingen in persoonsgegevens, bedrijfsgegevens of overige informatie waar Van Beek Houtbouw b.v. om verzoekt.

7.3. Indien in uitzondering op artikel 6.2 de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Van Beek Houtbouw b.v. zijn verstrekt, heeft Van Beek Houtbouw b.v. het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de klant in rekening te brengen.

7.4. De klant stelt Van Beek Houtbouw b.v. steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, adres, email en desgevraagd, het bankrekeningnummer.

7.5. Wanneer Van Beek Houtbouw b.v. inloggegevens aan de klant verstrekt dan is klant verantwoordelijk voor deze gegevens. Van Beek Houtbouw b.v. is niet aansprakelijk voor misbruik of verlies van de inloggegevens en mag erop vertrouwen dat de Klant degene is die inlogt door middel van de aan de Klant verstrekte inloggegevens.

7.6. Bij klachten over de door Van Beek Houtbouw b.v. geleverde producten dient de klant deze klachten kenbaar te maken aan Van Beek Houtbouw binnen 8 werkdagen na levering/plaatsing van de producten. Eén jaar na levering van de producten en/of diensten vrijwaart de klant Van Beek Houtbouw b.v. van alle juridische claims naar aanleiding van die geleverde diensten en/of producten.

7.7. De particuliere klant kan een overeenkomst die betrekking heeft op de plaatsing van de producten en/of de producten binnen 14 dagen zonder opgaaf van redenen ontbinden. Van Beek Houtbouw b.v. mag vragen naar de reden van herroeping, maar mag de klant niet verplichten tot het geven van de redenen van ontbinding.

7.8. De in artikel 7.7 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de klant de offerte heeft geaccepteerd.

7.9. Indien de klant gebruik maakt van het herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn aan Van Beek Houtbouw b.v..

7.10. Als de klant gebruik maakt van het herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

7.11. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de klant.

7.12. Van Beek Houtbouw b.v. kan producten uitsluiten van het herroepingsrecht, dit wordt aan de klant bij het aanbod aangegeven en nogmaals tijdig voor het sluiten van de overeenkomst. Producten die in aanmerking komen voor uitsluiting zijn:

 • producten die door Van Beek Houtbouw b.v. tot stand zijn gebracht volgens specificaties en/of afmetingen van de klant;
 • zaken die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere zaken.

7.13. Van Beek Houtbouw b.v. levert de producten via een externe transporteur. Van Beek Houtbouw b.v. is niet aansprakelijk voor schade of verkeerde bezorging van het product.

ARTIKEL 8. LEVERING EN LEVERTIJD 

8.1. De door Van Beek Houtbouw b.v. te hanteren leveringstermijn varieert per opdracht en wordt in overleg met klant vastgesteld. De klant dient Van Beek Houtbouw b.v. binnen 3 werkdagen een reactie te geven op de voorgestelde plaatsingsdatum. De door Van Beek Houtbouw b.v. opgegeven levertijd begint na totstandkoming van de overeenkomst en bevestiging van de definitieve plaatsingsdatum en na ontvangst van alle benodigde gegevens van de klant. In geval van losse producten zal Van Beek Houtbouw b.v. in overleg met de klant de levertermijn overeenkomen en is de levertermijn afhankelijk van de voorraad. Indien de bezorging/plaatsing van producten vertraging ondervindt, of wanneer een bestelling/plaatsing niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan bericht maar uiterlijk binnen 30 dagen na het plaatsen van de bestelling/order. De klant mag op dat moment besluiten tot ontbinding van de overeenkomst en heeft dan recht op teruggave van het eventueel reeds betaalde bedrag.

8.2. De klant is gehouden datgene te doen wat nodig is om een tijdige levering door Van Beek Houtbouw b.v. mogelijk te maken, onder meer door tijdig volledige, correcte en duidelijke gegevens aan te leveren zoals bepaald in artikel 7.2.

8.3. Aan de leveringsplicht van Van Beek Houtbouw b.v. zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Van Beek Houtbouw b.v. geleverde zaken een keer aan de klant zijn aangeboden.

8.4. Geleverde zaken worden geacht aan de overeenkomst te beantwoorden bij normale en minimale afwijkingen, variaties of verschillen in uitvoering. Hetzelfde geldt voor kleurverschillen en afmetingen.

ARTIKEL 9. BETALING 

9.1. De betalingsverplichting van de klant vangt aan op de dag waarop de overeenkomst tot stand komt. Betalingen vinden contant plaats, na plaatsing van de producten.

9.2. Indien de klant de voorkeur heeft geen contant geld in huis te hebben, dient de factuur 2 dagen voor aanvang van de plaatsing van de schutting voldaan te zijn, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De factuur wordt voorafgaand aan de plaatsing verstuurd, met als factuurdatum de datum van plaatsing van de producten/schutting.

9.3. Indien de klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet is de klant van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling nodig is.

9.4. Bij een niet tijdige betaling is de klant, naast het verschuldigde bedrag vermeerderd met de wettelijke (handels)rente, gehouden tot betaling een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, welke ten minste 15% van het factuurbedrag met een minimum van €150,- excl. BTW (voor de particuliere klant gelden de wettelijke regelingen betreffende de incassokosten) bedragen en tevens de kosten voor juristen, advocaten, deurwaarders, incassobureaus en de eventuele gerechtelijke procedure bij de rechtbank of het gerechtshof.

9.5. De vordering tot betaling is direct opeisbaar in geval de klant in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van de klant wordt gelegd, de klant overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

9.6. In bovenstaande gevallen heeft Van Beek Houtbouw b.v. voorts het recht uitvoering van de overeenkomst of enig nog niet uitgevoerd gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, zonder recht op vergoeding van schade voor klant die hierdoor mocht ontstaan.

9.7. De klant gaat er mee akkoord dat Van Beek Houtbouw b.v. elektronisch factureert. Indien de klant een factuur per post wenst te ontvangen dan behoudt Van Beek Houtbouw zich het recht om hiervoor meerkosten à €2,50 per factuur te berekenen.

9.8. De klant kan bezwaren tegen de door Van Beek Houtbouw b.v. verzonden facturen uiterlijk binnen 7 dagen na factuurdatum schriftelijk aan Van Beek Houtbouw kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal Van Beek Houtbouw b.v. een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag. Bezwaren tegen verzonden facturen schorten de betalingsverplichting van de klant niet op.

9.9. Alle door Van Beek Houtbouw b.v. geleverde producten blijven eigendom van Van Beek Houtbouw b.v. totdat alle door de klant verschuldigde bedragen aan Van Beek Houtbouw b.v. zijn voldaan.

ARTIKEL 10. VOORBEHOUD VAN EIGENDOM & INTELLECTUEEL EIGENDOM 

10.1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle ter beschikking gestelde documentatie, aanbiedingen, offertes, tekeningen en modellen alsmede voorbereidend materiaal daarvan berusten uitsluitend bij Van Beek Houtbouw b.v. tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

10.2. De door Van Beek Houtbouw b.v. geleverde producten mogen, gedeeltelijk of geheel, nooit worden doorverkocht aan andere retailers of groothandelaren, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

10.3. De inhoud van de website, waaronder doch niet uitsluitend: de teksten, afbeeldingen, vormgeving, merken en domeinnamen, zijn het eigendom van Van Beek Houtbouw b.v. en worden beschermd door auteursrechten en intellectuele of industriële eigendomsrechten die onder het toepasselijk recht bestaan. Het is gebruikers van de website niet toegestaan om de website of enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen dan wel ter beschikking te stellen zonder toestemming van Van Beek Houtbouw b.v..

10.4. Alle auteursrechten en intellectuele eigendommen op door Van Beek Houtbouw b.v. ontwikkelde voortbrengselen van de menselijke geest, zijn en blijven exclusieve eigendom van Van Beek Houtbouw b.v..

10.5. Alle door de klant gepubliceerde informatie via de door Van Beek Houtbouw b.v. geleverde producten blijven eigendom van de klant.

10.6. Iedere handeling welke in strijd is met artikel 10.2 en artikel 10.3 wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.

10.7. Bij inbreuk heeft Van Beek Houtbouw b.v. recht op een vergoeding ter hoogte van tenminste twee maal de door haar gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik zonder het recht op enige schadevergoeding te verliezen.

ARTIKEL 11. AANSPRAKELIJKHEID 

11.1. Iedere overeenkomst tussen Van Beek Houtbouw b.v. en de klant is te typeren als een inspanningsovereenkomst. Van Beek Houtbouw b.v. kan als gevolg nimmer aansprakelijk worden gesteld voor niet behaalde resultaten.

11.2. Indien Van Beek Houtbouw b.v. onverhoopt hetgeen bepaald in artikel 11.1 toch aansprakelijk wordt gesteld, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal 2 maal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Dit bedrag is niet hoger dan €5.000,= en in ieder geval te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar in het betreffende geval aan Van Beek Houtbouw b.v. uitkeert.

11.3. In aanvulling op artikel 11.2 is Van Beek Houtbouw b.v. dan alleen aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade dient men uitsluitend te verstaan;

 • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
 • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Van Beek Houtbouw b.v. aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Van Beek Houtbouw toegerekend kunnen worden;
 • edelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel.

11.4. Van Beek Houtbouw b.v. sluit iedere aansprakelijkheid uit voor indirecte schade die geleden wordt door het gebruik van door Van Beek Houtbouw b.v. geleverde producten, met uitzondering van situaties waarin de schade te wijten is aan opzet aan de kant van Van Beek Houtbouw b.v..

11.5. Van Beek Houtbouw b.v. is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor: gevolgschade, schade door gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, gederfde winst en voor schade ontstaan door verlies van datagegevens bij het uitvoeren van de overeenkomst.

11.6. Van Beek Houtbouw b.v. is daarnaast nimmer aansprakelijk voor geleden verliezen door de klant in geval van het niet kunnen uitleveren van een levering. Van Beek Houtbouw b.v. is afhankelijk van haar leveranciers.

11.7. Klant vrijwaart Van Beek Houtbouw b.v. voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatige, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan contractant geleverde producten van Van Beek Houtbouw b.v..

ARTIKEL 12. ONDERBREKING VAN DE DIENSTEN EN OVERMACHT 

12.1. Van Beek Houtbouw b.v. is niet gehouden aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. Indien de overmacht gedurende een termijn van 60 dagen blijft voortbestaan, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt dan naar verhouding afgerekend.

12.2. Van Beek Houtbouw b.v. is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar Van Beek Houtbouw b.v. weinig of geen invloed op kan uitoefenen. Van Beek Houtbouw b.v. kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit een situatie waarin de tekortkoming te wijten is aan een derde partij met wie Van Beek Houtbouw b.v. een overeenkomst is aangegaan.

12.3. Naast het bepaalde in lid 12.2 is onder overmacht zeker te verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie is aangenomen.

12.4. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan elke van de wil van Van Beek Houtbouw b.v. onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien – die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert waaronder doch niet uitsluitend wordt begrepen: werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van personeel van Van Beek Houtbouw b.v., transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen, epidemieën, pandemieën, bedrijfsstoringen bij Van Beek Houtbouw, wanprestatie door leveranciers van Van Beek Houtbouw b.v. waardoor Van Beek Houtbouw b.v. haar verplichtingen jegens de klant niet (meer) kan nakomen alsmede andere ernstige storingen in het bedrijf van Van Beek Houtbouw b.v. of diens leveranciers.

12.5. Bij overmacht heeft Van Beek Houtbouw b.v. ter keuze het recht om de termijn van levering met de duur der overmacht te verlengen of de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, te ontbinden zonder dat Van Beek Houtbouw b.v. in welke vorm dan ook gehouden is tot voldoening van enige schadevergoeding, behoudens krachtens het bepaalde in artikel 78 Boek 6 Burgerlijk Wetboek.

ARTIKEL 13. DUUR OVEREENKOMST, BEËINDIGING EN ANNULERING 

13.1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de offerte anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt. Het recht van tussentijdse opzegging van de overeenkomst door klant is uitgesloten, onverminderd het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde.

13.2. Beide partijen, zowel klant als Van Beek Houtbouw b.v., komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.

13.3. In aanvulling op hetgeen bepaald in artikel 9.3 kan Van Beek Houtbouw b.v. de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien zich dringende redenen voordoen, waaronder in ieder geval worden begrepen de gevallen waarin:

 • aan klant (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
 • ten aanzien van klant faillissement wordt aangevraagd of uitgesproken;
 • het vermoeden bestaat dat klant niet aan zijn of haar betalingsverplichting bij verlenging van de overeenkomst kan voldoen;
 • klant handelt in strijd met de openbare orde of de goede zeden, of enige uit de overeenkomst met Van Beek Houtbouw voortvloeiende verplichting;
 • klant inbreuk maakt op rechten van derden;
 • klant handelt in strijd met redelijke richtlijnen of aanwijzingen van Van Beek Houtbouw b.v.;
 • klant niet reageert op correspondentie per e-mail, telefoon en/of schriftelijk wel al dan niet aangetekend schrijven;
 • bij terugkerende betalingsproblemen.
  Van Beek Houtbouw b.v. zal wegens deze beëindiging, zoals bepaald in artikel 13.3, nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

13.4. Indien klant op het moment van de ontbinding als bedoeld in artikel 13.2 en 13.3 reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaan making zijn. Bedragen die Van Beek Houtbouw b.v. vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

13.5. Van Beek Houtbouw b.v. behoudt het recht om haar algemene voorwaarden te wijzigen, ook voor reeds bestaande overeenkomsten. Indien Van Beek Houtbouw b.v. overgaat tot wijziging van de voorwaarden, stelt zij klant hiervan op de hoogte. Het staat klant vervolgens vrij om de overeenkomst te ontbinden vanaf het moment dat de nieuwe algemene voorwaarden gelding krijgen of tot ten hoogste zeven dagen na het inwerking treden van deze nieuwe algemene voorwaarden.

ARTIKEL 14. CONFORMITEIT 

14.1. Van Beek Houtbouw b.v. zal bij de uitvoering van de overeenkomst zoveel mogelijk het in de offerte overeengekomen beoogde resultaat nastreven. Indien naar oordeel van de klant de geleverde resultaten niet overeenkomen met het in de offerte overeengekomen beoogde resultaat, zullen de klant en Van Beek Houtbouw in overleg treden om het geleverde alsnog aan de beoogde resultaten te laten voldoen.

14.2. In aanvulling op hetgeen bepaald in artikel 14.1, zullen de kosten voor het meerwerk als bedoeld in dat artikel overeenkomstig het normale tarief van Van Beek Houtbouw b.v. worden gefactureerd aan de klant, tenzij de klant naar inziens van Van Beek Houtbouw b.v. aannemelijk kan maken dat de afwijkingen in het resultaat te wijten zijn aan de gebrekkige uitvoering van de overeenkomst aan de kant van Van Beek Houtbouw b.v..

14.3. Mocht vast komen te staan dat de gebrekkigheid van de door Van Beek Houtbouw te leveren producten voor rekening komt van Van Beek Houtbouw b.v., heeft de klant geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, behoudens hetgeen bepaald in deze voorwaarden.

ARTIKEL 15. GARANTIE 

15.1. Van Beek Houtbouw b.v. geeft 3 jaar garantie op houtrot, mits de schutting vrij van aarde blijft. Scheuren, uitvallende noesten, uitlopend hars en krom trekking/werking van hout vallen niet onder deze garantiebepaling.

15.2. Van Beek Houtbouw b.v. geeft geen garantie op het verzakken of scheef (gaan) staan van de schutting.

15.3. Kalkuitslag en kleurverschillen vallen niet onder de garantie.

15.4. (zwart) Hout kan verschillen van kleur, dit valt niet onder de garantie.

15.5 Van Beek Houtbouw b.v. geeft geen garantie op het scheuren van het beton tenzij dit bij oplevering al zichtbaar is.

15.5. Op poorten met een stalen frame geeft Van Beek Houtbouw b.v. 1 jaar garantie op het scheefzakken en goed sluiten van de poort. Op poorten zonder stalen frame geeft Van Beek Houtbouw b.v. geen garantie.

15.6. Werkzaamheden die vallen onder garantie bij de poort, worden ingepland wanneer Van Beek Houtbouw b.v. weer in de regio is van de klant.

15.7. Arbeidskosten bij vervangen van onderdelen binnen de garantie zullen door de klant betaald moeten worden.

15.8. Van Beek Houtbouw b.v. adviseert de klant enkele dagen na plaatsing de schutting goed ‘aan te wateren’ zodat de door plaatsing losgemaakte grond goed zakt en de stevigheid van de schutting gegarandeerd blijft.

ARTIKEL 16. OVERIGE BEPALINGEN EN TOEPASSELIJK RECHT 

16.1. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden
volledig van kracht blijven en zullen Van Beek Houtbouw b.v. en de klant in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

16.2. Indien de klant in zijn opdracht bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in, deze voorwaarden zijn deze voor Van Beek Houtbouw b.v. alleen bindend indien en voor zover deze door Van Beek Houtbouw b.v. uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

16.3. Indien Van Beek Houtbouw b.v. op eigen initiatief ten gunste van de klant afwijkt van de Algemene Voorwaarden, kunnen daar door de klant nimmer enige rechten aan ontleend worden.

16.4. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing.

16.5. Rechten en plichten voortvloeiende uit een overeenkomst kunnen slechts door de klant op een derde worden overgedragen indien Van Beek Houtbouw b.v. hier schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.

16.6. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Van Beek Houtbouw b.v. partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

16.7. De klant en Van Beek Houtbouw b.v. zullen eventuele geschillen eerst in onderling overleg en in der minne proberen te schikken alvorens een beroep te doen op de rechter.

16.8. Indien dwingendrechtelijk regels niet anders bepalen, is in eerste instantie de bevoegde rechter in het arrondissement Midden-Nederland, bevoegd kennis te nemen van geschillen tussen Van Beek Houtbouw b.v. en de klant.

versie: maart 2022